International Conference on Economics

September 3-5, 2014, Prague, Czech Republic

 EconWorld2014 Programme

 

 

    T1B - Digital Economy

 

September 4, 2014                                           09:00-10:30                                                   Bridge Room

 

 

    Economic Benefits of Free and Open Source Software: An Evaluation for Health Sector

    M. Oğuz Arslan (Anadolu University, TR)

 

    Changing Functions of Mass Communications and Advertising in Connection with The Development of New Opportunities of the Internet

    Roman Viktorovich Kaptyukhin (Moscow State University of Economics, RU)

 

    From Lemon Markets to Managed Markets: The Evolution of Ebay's Reputation System

    Xiang Hui  (The Ohio State University, USA)

    Maryam Saeedi (The Ohio State University, USA)

    Zeqian Shen (eBay Research Labs, USA)

    Neel Sundaresan (eBay Research Labs, USA)

 

    Promoting Trade in The Digital Era: A Study of Ebay’s Global Shipping Program

    Xiang Hui  (The Ohio State University)

 

    The Role of Information and Communication Technology on Agricultural Productivity

    Alireza Karbasi  (Ferdowsi University of Mashhad, IR)

 

    Convenor: Onur Baycan (Anadolu University, TR)

 

 

 

    T1C - Economic Growth

 

September 4, 2014                                            09:00-10:40                                               Cocktail Room

 

 

    Growth, Employment and Poverty Reduction: The Case of West African Countries

    Gülten Dursun (Kocaeli University, TR)

    Blessing  Ogunleye (Kocaeli University, TR)

 

    Panel Causality Analysis of Relationship Between Current Account Deficit and Economic Growth: Example of The G7 Countries

    Filiz Erataş (Celal Bayar University, TR)

 

    Role of Financial Institutions in Economic Development Through Adding Value in Botswana

    George Mukwapuna  (Botho University, BW)

    Reinford Khumalo

 

    Does Income Level Matter in Growth Effect of Public Expenditure?

    A Comparative Analysis for Developing Countries over the Period of 1990-2011

    Hale Akbulut (Hacettepe University, TR)

    Necmiddin Bağdadioğlu (Hacettepe University, TR)

 

    Simex Method for Economic Data in the Presence of Measurement Error and An Application for Gross Domestic Product

    Şahika Gökmen (Gazi University, TR)

    Rukiye Dağalp (Ankara University, TR)

 

    Convenor: Oğuzhan Özçelebi (Istanbul University, TR)

 

 

    T1D – Örgüt Çalışmaları / Organization Studies

 

September 4, 2014                                             09:00-10:30                                                    Dvorak Room

 

 

    Kurumsal Yönetişimde Kapital ve Sivil Toplum Değişkenlerinin Ekonomik Yorumu/

    An Economic Comment About Corporate Governance Variables, Capital and Non Governmental

    Yağmur Kumcu (Uşak University, TR)

 

    İş Yaşamında Farklı Kuşak Yöneticilerin Algılama Farklılıklarından Kaynaklanan Performans Değerlemeleri Üzerine Bir Araştırma/A Study On Performance Evaluation Arising From Different Generation Executives’ Perception Differences In Working Life

    Nisa Ekşili (Akdeniz University, TR)

    Zeynep Batur (Süleyman Demirel University, TR)

    Zeynep Ünal(Akdeniz University, TR)

 

    Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi ve Önemi/Organization and Significance of Occupational Health And Safety In Small And Medium Sized Enterprises in Turkey

    Dilek Baybora (Anadolu University, TR)

 

    Sağlık Sektöründe Örgüt İklimi ve İş Tatmini Arasındaki İlişki/

    In The Health Sector Relationship Between Organizational Climate and Job Satisfaction

    Orhan Adıgüzel (Süleyman Demirel University, TR)

    Zeynep Batur (Süleyman Demirel University, TR)

    Adeviye Erdoğan (Süleyman Demirel University, TR)

    Döndü Sönmez Özkan (Süleyman Demirel University, TR)

 

    Convenor: Serdal Bahçe (Ankara University, TR)

 

 

    T1E – Çevre / Environment

 

September 4, 2014.                                            09:00-10:30                                                 Embassy Room

 

 

    Jevons Paradoksu ve Geçerliliği: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama/

    Jevons’ Paradox and Its Validity: An Application on OECD Countries

    Tuba Şahinoğlu (Atatürk University, TR)

    Emine Demet Ekinci (Atatürk University, TR)

    Ö. Selçuk Emsen (Atatürk University, TR)

    Fehim Bakırcı (Atatürk University, TR)

 

    Düşük Karbon Ekonomisi ve Türkiye’nin Karbon Ayak İzi /

    Low-Carbon Economy And Carbon Footprint of Turkey

    Ceyda Erden (Anadolu University, TR)

 

    Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayak İzi/

    Ecological Footprint As An Indicator Of Global Sustainable Welfare

    B. Tuğberk Tosunoğlu (Anadolu University, TR)

 

    Altın Madenciliği ve Kırsal Ekonomideki Değişimler: Bergama Örneği/

    Gold Mining and Changes in Rural Economy:  Bergama Case in Turkey

    Esin Candan (Dokuz Eylul University, TR)

 

    Convenor: Serap Türüt Aşık (METU, TR)

 

 

    T1H – Girişimcilik / Entrepreneurship

 

September 4, 2014                                              09:00-10:30                                                      Halali Room

 

 

    İç Girişimcilik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Üst Yönetim Desteğinin Düzenleyici Rolü /

    The Moderating Role of Top Management Support on the Relation Between Intrapreneurship and Organizational Identification

    Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)

    Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR)

    Emir Özeren (Dokuz Eylül University, TR)

 

    Anadolu’da Girişimciliğin Evrimi: Eskişehir Araştırması/

    Evolution of Entrepreneurship in Anatolia: Research on Eskisehir

    Nurhan Şakar (Anadolu University, TR)

    Barış Baraz (Anadolu University, TR)

 

    Marka Cinsiyeti ve Bir Uygulama/Brand Gender & An Emprical Study on Brand Gender

    Mehmet Baş (Gazi University, TR)

    Gizem Merter (Gazi University, TR)

 

    Türkçe Yazında Girişimcilik:  2004-2014 Yılları Arası Literatür Taraması/

    A Review Of The Entrepreneurship Literature In Turkey Between 2004 And 2014

    H. Ebru Erdost Colak (Ankara Univesity, TR)

 

 

 

    Convenor: Mehmet Başar (Anadolu University, TR)

 

 

 

 

    T2B – Turizm / Tourism

 

September 4, 2014                                             11:00-12:30                                                      Bridge Room

 

 

    Uluslararası Iktisadi ve Turizm Örgütlerinin Türk Turizm Endüstrisinin Gelişimindeki Rolleri/Roles of The International Organizations of Economy and Tourism In The Promotion of The Turkish Tourism Industry

    Füsun İstanbullu Dinçer (İstanbul University, TR)

    Mithat Zeki Dinçer (İstanbul University, TR)

    Sezgi Gedik (İstanbul University, TR)

 

    Yayla Turizminin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Ayder Yaylası Örneği/The Role of Tableland Tourism in Regional Economic Development: The Case of Ayder Tableland

    Nilgün Bilici (Atatürk University, TR)

 

    Türkiye ile Bazı Avrupa Ülkelerinin Fiziksel Aktivite ve Spor Harcamalarının Karşılaştırılması/

    Turkey and Some European Countries Comparison of Physical Activity and Sport of Expenditure

    Ahmet Uslu (Anadolu University, TR)

    Mert Erkan (Anadolu University, TR)

 

    Turizm Sektörünün Türkiye’nin Makroekonomik Performansına Katkısı: Ekonometrik Bir Çözümleme /

    The Contribution of Tourism Sector to Turkey's Macro Economic Performance: An Econometric Analysis

    Fatma Turan Koyuncu (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Nilgün Çağlarırmak Uslu, (Anadolu University, TR)

 

 

 

 

 

 

 

    T2C – Vergi / Tax

 

September 4, 2014                                              11:00-12:15                                                  Cocktail Room

 

 

    AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de KDV Oranları /

    Value Added Tax Rates In European Union Countries and Turkey

    Funda Tunçel (Marmara Üniversity, TR)

 

    Tüketim Vergilerinden Katma Değer Vergisinin Türkiye ve Çek Cumhuriyeti Özelinde Karşılaştırılması /

    Comparison of Turkey and The Czech Republic Value Added Tax In Paticularly Which Is One of Consumption Tax

    Baki Yegen (Pamukkale University, TR)

 

    E-Ticaret Açisindan Sosyal Platformların Vergisel Boyutu/

    In Terms of E-Commerce, The Taxation of Social Platforms

    Metin Meriç (Gazi University, TR)

    Emre Atsan (Hacettepe University, TR)

    Yasin Erturk (Hacettepe University, TR)

 

    Convenor: M. Oğuz Arslan (Anadolu University, TR)

 

 

 

    T2D – Agriculture, Climate Change and Energy

 

September 4, 2014                                             11:00-12:40                                                     Dvorak Room

 

 

    The Relationship Between Commodity Prices and Stock Prices: Evidence from Turkey

    Erhan İşcan (Cukurova University, TR)

 

    Market Integration of Wheat In Pakistan

    Jam Ghulam Murtaza Sahito (Center for international Development and Environmental Research, ZEU)

 

    Testing Market Integration for Japanese Retail Fish Markets

    Kentaka Aruga (Ishikawa Prefectural University, JP)

    Raymond Li (Hong Kong Polytechnic University, HK)

 

    Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach

    Ozan Eruygur (Gazi University, TR)

 

    A Structural Var Analysis Of Renewable Energy Consumption, Real GDP And CO2 Emissions:

    Evidence From Turkey

    Mehmet Mert (Akdeniz University, TR)

    Hakan Bozdağ  (Suleyman Demirel University, TR)

 

    Convenor: Vladimer Papava  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, GE)

 

 

 

    T2E - Bilim ve Teknoloji / Science and Technology

 

September 4, 2014                                             11:00-12:15                                                 Embassy Room

 

 

    İnovasyon Desteklerinde Kamu Politikalarının Rolü: Türkiye’de Kamu AR-GE Politikaları/

    Role of Public Policies for Innovation Support: Public R&D Policies in Turkey

    Şebnem Tosunoğlu (Anadolu University, TR)

 

    AR-GE Harcamalarının Sektörler Arası İlişkiler Üzerine Etkisinin İncelenmesi/

    Analyzing The Effects of the R&D Expenditures on the Inter-Industrial Relationships

    Bilge Özlüer (Mimar Sinan Fine Arts University, TR)

 

 

 

    Üniversite-Sanayi Işbirliği: Türk ve Çek Cumhuriyeti’ndeki Faaliyetler /

    University - Industry Collaboration: Activities in Turkey and the Czech Republic

    Mediha Tezcan (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Yeşim Üçdoğruk Gürel  (Dokuz Eylül University, TR)

 

 

 

    T2H - Business Cycles

 

September 4, 2014                                             11:00-12:30                                                       Halali Room

 

 

    The Effect of Business Cycles on Entrepreneurship:

    The Case of The USA and Turkey

    Hakan Ulucan (Pamukkale University, TR)

    Nihat Batmaz (Pamukkale University, TR)

 

    Nonlinear Analysis of Business Cycles and Stock Market Dynamics for

    Emerging Market Economies

    Ismail Onur Baycan (Anadolu University, TR)

 

    Efficiency Wage and Labor-Market Business Cycles: A New Keynesian Analysis

    Kangwoo Park (Korea National Open University, KOR)

 

    The Relationship Between Borrowing Rate and Profitability:

    An Econometric Analysis of Microdata

    Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)

 

    Convenor: Carlos Abreu (Federal University of Rio Grande do Norte State, BRA)

 

 

 

    T3B – Firm Studies

 

September 4, 2014                                             14:00-15:30                                                      Bridge Room

 

    The Effect of Participative Leadership on Turnover Intentions

    Alev Sökmen (Baskent University, TR)

    Alptekin Sökmen (Gazi University, TR)

 

    Developments in the Intensity of Steel Use in Turkey since 1955

    Fikret Dülger (Çukurova University, TR)

    Salih Gencer (Çukurova University, TR)

    Almıla Burgaç (Çukurova University, TR)

 

    Effects of Cross-Border Mergers and Acquisitions on Firm Values

    Ozan Gönüllü (Kocaeli University, TR)

 

    Outflow Foreign Direct Investment from Turkey: A Descriptive Analysis

    Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

    Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylül University, TR)

    Zeynep KARAL (Anadolu University, TR)

    Gökhan Önder (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Antonio Bob Santos (University Institute of Lisbon, PT)

 

 

 

    T3C – Yoksulluk, Göç, ve Büyüme / Poverty, Migration and Growth

 

September 4, 2014                                             14:00-15:30                                                  Cocktail Room

 

 

    Türkiye’de Yoksulluk ve Mutluluk İlişkisi Üzerine Mekânsal Bir Analiz/

    The Relationship Between Happiness and Poverty in Turkey: A Spatial Econometric Approach

    Gökçe Atlıhan İnce  (Gediz University, TR)

    M. Burak Önemli (Gediz University, TR)

 

    Yasadışı Göç Olgusunun Çok Değişkenli Analiz Teknikleri ile İncelenmesi/

    Investigating Illegal Immigration Case Via Multivariate Analysis Techniques

    Dilek Altaş (Marmara University, TR)

    Ayhan Gençler (Trakya University, TR)

    Selay Giray (Marmara University, TR)

 

    Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Mutluluk İlişkisi Üzerine Bir İnceleme/

    An Investigation on The Relationship Between Economic Growth and Happiness in Turkey

    Munise Tuba Aktaş (Anadolu University, TR)

 

    Deneysel İktisat/Experimental Economics

    Fatma Ulaşan (Uludağ University, TR)

 

    Convenor: Hasan İslatince (Anadolu University, TR)

 

 

 

    T3D - General Equilibrium Modeling

 

September 4, 2014                                             14:00-15:30                                                     Dvorak Room

 

 

    An Overlapping Generations Analysis of Flat Tax Reform in Turkey

    Burcu Özgün (Middle East Technical University, TR)

 

    Effects of A Green Revolution in Africa: A CGE Analysis

    Hasan Dudu (European Comission Joint Research Center IPTS, ES)

    Cristina Vinyes (European Comission Joint Research Center IPTS, ES)

    Emanuele Ferrari (European Comission Joint Research Center IPTS, ES)

 

    Overlapping Generations Model of Tax Reform With Informality in Turkey

    Özgen Öztürk (Middle East Technical University, TR)

 

    Disaggregated Armington Elasticities for Agricultural Sectors of EU and Turkey

    H. Ozan Eruygur (Gazi University, TR)

    Ünal Töngür (Middle East Technical University, TR)

 

    Convenor: Elif Akbostancı (Middle East Technical University, TR)

 

 

 

    T3E – Gelişmekte Olan Ülkeler / Developing Countries

 

September 4, 2014                                             14:00-15:40                                                 Embassy Room

 

 

    Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açığı ve Parasallaşma Boyutu /

    Budget Deficit and Its Monetization Dimension On Transition Economies

    Özge Buzdağlı (Atatürk University, TR)

    Dilek Özdemir  (Atatürk University, TR)

    A. Fatih Aydemir (Atatürk University, TR)

    Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, TR)

    Hüseyin Daştan (Atatürk University, TR)

 

    Parasal Aktarım Kanallarının Etkinliği: Merkezi ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri İçin Bir Uygulama /

    The Effectiveness ofMonetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies

    Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu (Atatürk University, TR)

    Celil Aydın (Muş Alpaslan University, TR)

 

    İçsel Büyüme Modelinde Kaynak Kısıtı Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği/

    Resource Drag in Endogenous Growth Model: Evidence from Developing Countries

    Serkan Çınar (Celal Bayar University, TR)

 

    Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği/

    Financial Deepening and Economic Growth: The Case of Turkey

    Hülya Kanalıcı Akay  (Uludag University, TR)

    Nejla Adanur Aklan (Uludag University, TR)

    Mehmet Çınar (Uludag University, TR)

 

    Convenor:  Yener Coşkun (Capital Markets Board of Turkey, TR)

 

 

 

    T4B – Firma Çalışmaları / Firm Studies

 

September 4, 2014                                              16:00-17:30                                                     Bridge Room

 

 

    Kobilerde Finansal Yetkinliğin Değerlendirilmesi ve Z Skor Analizi/

    Financial Competency Assessment and Z Score Analysis of SMEs

    Semih Özel (Marmara University, TR)

 

    Demografik Özelliklerine Göre Müşterilerin Televizyon Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Algıları/Perceptions Of Customers About Product Placement Applications In Television Serials According to Their Demographic Characteristics

    Metehan Tolon (Gazi University, TR)

    Hatice Uç(Gazi University, TR)

    Emel Sapmaz (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TR)

    Furkan Emirmahmutoğlu (Gazi University, TR)

 

 

 

    Türkiye’nin İlk 1000 Büyük İhracatçısının Çeşitli Göstergelere Göre Karşılaştırmalı Analizi/

    Comparative Analysis of Turkey's First 1000 Big Exporters Using the Various Indicators

    Recep Düzgün (Erciyes University, TR)

 

    Muhasebe Kârlari İle Hisse Senetleri Arasindaki İlişki: BIST Şirketleri Üzerine Bir Uygulama/

    The Relationship Between Accounting Profits And Stock Prices: An Application on BIST Firms

    Abdulkadir Kaya (Erzurum Teknik University, TR)

    Meryem Öztürk (Atatürk University, TR)

 

    Convenor: Mehmet Başar (Anadolu University, TR)

 

 

    T4C - Selected Topics in Political Economy

 

September 4, 2014                                              16:00-17:40                                                  Cocktail Room

 

 

    Fiscal Rules in Turkey and Czech Republic

    Sevi Dokuzoğlu (Hacettepe University, TR)

    Necmiddin Bağdağdioğlu (Hacettepe University, TR)

 

    The Economics of Women’s Rights: Essence of Turkey

    Hilal Yildiz (Kocaeli University, TR)

    Keremet Shaiymbetova (Kocaeli University, TR)

 

    Sombart in the Turkish Mirror: A Case of Sabri F. Ülgener

    Mesut Sert (University of Erfurt, DE)

 

    Understanding the Concept of Uneven and Combined Development and Turkey through the Concept

    Ş.Gürçağ Tuna (Tunceli University, TR)

 

    The Role of The University Department In Wage Inequality Among The University Graduates in Turkey

    Cemil Çiftçi (Pamukkale University, TR)

    Hakan Ulucan  (Pamukkale University, TR)

 

    Convenor: Farhang Morady (University of Westminster, UK)

 

 

 

    T4D - Para Politikası / Monetary Policy

 

September 4, 2014                                             16:00-17:40                                                     Dvorak Room

 

 

    Türkiye’de Faiz Haddi ve Enflasyon İlişkisi: Gibson Paradoksu’na Yönelik Bir Değerlendirme/

    The Interest Rate and Prices in Turkey: A Study of The Gibson Paradox

    Nejla Adanur Aklan (Uludag University, TR)

    Hülya Kanalıcı Akay (Uludag University, TR)

    Mehmet Çınar (Uludag University, TR)

 

    Asimetrik Geçişkenliğin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği/

    Asymmetric Pass-Through to Impact of Selected Macro Economic Variables: The Case of Turkey

    Nilgün Çağlarırmak Uslu  (Anadolu University, TR)

    Pınar Karahan (Anadolu University, TR)

 

 

 

    2008 Küresel Krizinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerin Para Politikalarına Yansımaları/

    The Effect of 2008 Global Crisis On The Monetary Policy of Advanced and Emerging Countries

    İbrahim Örnek (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

    Burak Uğur(Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

 

    Mevduat ve Kredi Faiz Oranlarında Asimetrik Faiz Geçişkenliği: Türkiye Örneği /

    Asymmetric Interest Rate Pass -Through to Deposit and Lending Rates of Banks: The Case Turkey

    Pınar Karahan (Anadolu University, TR)

    Nilgün Çağlarırmak Uslu  (Anadolu University, TR)

 

 

 

    Convenor: Elif Akbostancı (Middle East Technical University, TR)

 

 

 

    T4E - Growth, Productivity and Trade

 

September 4, 2014                                            16:00-17:40                                                  Embassy Room

 

 

    Economic Integration Between The EU and China

    Aslı Beyhan Acar (Istanbul University, TR)

 

    Is It Possible to Increase the Ratio of Production and Exportation af High-Tech Products in Turkey? Defining And Analysing The Problem By Instutional Approach

    Evren Denktaş (Kocaeli University, TR)

 

    The Linkage Between Economic Growth, Energy Consumption, and Financial Deveopment in Turkey

    Murat Karagöz (Akdeniz University, TR)

    Hakan DEMİRGİL (Suleyman Demirel University, TR)

    Hakan Bozdağ  (Suleyman Demirel University, TR)

 

    Determinants of International Outsourcing Intensity for Manufacturing Industry: Evidence from A Panel Data Analysis

    Fikret Dülger (Çukurova University, TR)

    Salih Gencer (Çukurova University, TR)

 

    The Relationship Between Foreign Trade, Productivity and Economic Growth: Case Study of Turkey’s Manufacturing Industry

    Hakan Bozdağ (Suleyman Demirel University, TR)

    Mürsel Akyüz (Suleyman Demirel University, TR)

 

    Convenor: Martin Macháček (Technical University of Ostrava, CZ)

 

    T4H – Enerji ve Taşımacılık / Energy and Transportation

 

September 4, 2014                                             16:00-17:30                                                       Halali Room

 

 

    Türkiye’nin Doğu - Batı Enerji Koridoru Olma Hedefi ve Bu Hedef Doğrultusunda ‘Tanap’ (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hatti ) Projesi/Turkey’s Goal Of Becoming An Energy Corridor Between East-West And ‘Tanap’ Project

    Abdullah Taha Arpa (Erzurum Atatürk University, TR)

 

    Türkiye ‘de Ham Petrol Talebinin Kısa ve Uzun Dönem Esneklikleri: Sınır Testi Yaklaşımı/

    Short-Run And Long-Run Elasticities Of Cruce Oil Demand In Turkey: An Ardl Bounds Approach

    Sabri Azgün (Erzincan University, TR)

 

    Ulaşim Sektöründe Lojistik Koridorlarının Ekonomiye Etkisi/

    The Impact of Logistics Corridors to The Economy In The Transport Sector

    Sevgi Sezer (Uludağ University, TR)

 

    Hava Taşımacılığı Sektöründe Rekabet İhlalleri /

     Infringements of Competition In the Air Transportation Sector

    Hulya Goktepe (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Kasırga Yıldırak (Hacettepe University, TR)

 

 

 

    F1B - Environment and Economics

 

September 5, 2014                                               09:00-10:15                                                    Bridge Room

 

 

    The Relationships Between Carbon Dioxide, Energy Density and Economic Growth: A Case Study Of Selected Transition Countries

    Murat Nişancı (Erzincan University, TR)

    Burhan Kabadayı (Erzincan University, TR)

    Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, TR)

    Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, TR)

 

    Decomposition of Fuel Based CO2 Emissions for Turkey

    Elif Akbostancı  (Middle East Technical University, TR)

    Gül Ipek Tunç (Middle East Technical University, TR)

    Serap Türüt-Asık (Middle East Technical University, TR)

 

    Startups and Startups Ecosystem in Turkey

    Nilay Aluftekin Sakarya (Yıldırım Beyazıt University, TR)

 

    Convenor: Ozan Eruygur, (Gazi University, TR)

 

    F1C - Transition Economies

 

September 5, 2014                                             09:00-10:40                                                   Cocktail Room

 

 

    On The Consumer Model of Economic Development of Poor Countries

    (The Cases Of Georgia And Russia)

    Vladimer Papava  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, GE)

 

    A Comparative Study of The Legal Responsibility of Executives in LLC in The Czech Republic and Some of Other EU Member States

    Eva Daniela Růžičková (Česká zemědělská univerzsita v Praze, CZ)

    Radka MacGregor Pelikánová (Česká zemědělská univerzsita v Praze, CZ)

 

    Russia as A Brand In The Process of Social-Economic Development

    Irina N. Krasyuk  (Moscow State University of Economics, RU)

    Valeri L. Mouzykant (Peoples’ Friendship University of Russia, RU)

 

    Five Steps For Belarus on The Way To Harmonization of Bankruptcy and Debt Restructuring Regulation

    Yury Karaleu (International University “MITSO”, BY)

 

    Disentangling Size and Efficiency Effects of Finance: New Evidence From Transition Countries

    Ayşe Demir (University of Leicester, UK)

 

 

 

    Convenor: Tomas Wroblowsky (Technical University of Ostrava, CZ)

 

 

    F1D – Tüketim / Consumption

 

September 5, 2014.                                             09:00-10:30                                                    Dvorak Room

 

 

    Tüketim Toplumu ve Bireysel Krediler; Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme/

    Consumer Society And Consumer Loans; Turkey on An Assessment

    Neslihan Kılınç (GOP University, TR)

    Nazlı Karaoğlu (GOP University, TR)

 

    Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışları: Gıda Satın Alım Yeri Tercihi/

    Purchasing Behaviour of University Students: A Case of Food Store Preferences

    İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR)

 

    Hayvansal Güdülerin Tüketim Davranışları Üzerine Etkisi: Kişilik Özellikleri Açısından Bir Inceleme/

    Effects of Animal Instincts on Consumer Behaviour:A Study From The Perspective of Personality Traits

    Hasan Tutar  (Sakarya University, TR)

    Mehmet Altınöz (Hacettepe University, TR)

    Demet Çakıroğlu (Hacettepe University, TR)

 

    Büyük Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilmesinde Rol Oynayan Faktörler (Eskişehir Ili Örneği)/

    Factors Affecting Consumer Selection of Major Shopping Centers in Eskisehir, Turkey

    Muharrem Afşar (Anadolu University, TR)

    Fikret Er (Anadolu University, TR)

    Aslı Afşar (Anadolu University, TR)

    Hasan İslatince (Anadolu University, TR)

    Tuğberk Tosunoğlu (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR)

 

 

 

    F1E – Finans / Finance

 

September 5, 2014                                             09:00-10:40                                                 Embassy Room

 

 

    Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği /

    Exploring The Effect of Undergraduate Programs to Financial Literacy Level: The Case of Turkey

    Fikret Er (Anadolu University, TR)

    Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

    Ali Özdemir (Anadolu University, TR)

    Harun Sönmez (Anadolu University, TR)

 

    Finansal ve Reel Sektörlerin Eşleştirilmesine Dayalı Strateji Geliştirme: Türkiye Örneği/

    Strategy Development for Financial and Real Sectors Matching: The Case of Turkey

    Recep Kök  (Dokuz Eylul University, TR)

    Ayşe Elif Ay (Dokuz Eylul University, TR)

 

    Türkiye’deki Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Yapan Erkek ve Kadın Yatırımcılara Göre Olası Farklılıkları/

    Potential Differences Between Men and Women Investors In Stock Exchange Markets of Turkey

    Nuray İslatince (Anadolu University, TR)

 

    BİST Şehir Endeksleri , Ham Petrol ve Döviz Kuru Arasındaki Volatile Etkisinin Analizi/Analysis of Volatility Interaction Between Bist City Indices, Crude Oil and Exchange Rate

     Vedat Pazarlıoğlu (Dokuz Eylül University, TR)

    Verda Davaslıgil  (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

 

    Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığı: OECD Perspektifinden Türkiye Örneği /

    Financial Literacy Of University Students: The Case Of Turkey From The Perspective of OECD

    Harun Sönmez (Anadolu University, TR)

    Fikret Er (Anadolu University, TR)

    Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

    Ali Özdemir (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Yener Coşkun (Capital Markets Board of Turkey,)TR)

 

 

    F2B - Game Theory Applications and Politics

 

September 5, 2014                                               11:00-12:30                                                    Bridge Room

 

 

    Will Syrian Case End With Conflict? A Game Theoretical Approach

    E.Muhsin Doğan (Ataturk University, TR)

    Asli Cansin Doker (Erzincan University, TR)

 

    Geopolitics and Competing Powers: Dynamics of The Us Foreign Policy Under Obama In The Middle East

    Farhang Morady (University of Westminster, UK)

 

    Will Income Inequality Differences Among The Euro Area and Former Socialist European Countries Widen? A Panel Data Analysis

    Oguzhan Ozcelebi (Istanbul University, TR)

    Nurtac Yildirim (Istanbul University, TR)

 

    Equilibria In A Dynamic Model Of Di¤Erentiated Duopoly with Demand Enhancing Investment

    Shinji Kobayashi (Nihon University, JP)

 

    Convenor: Şevket Alper Koç (Kocaeli University, TR)

 

    F2C – Energy

 

September 5, 2014                                             11:00-12:30                                                   Cocktail Room

 

    Analysis on Energy Import Strategies in Turkey: Game Theoretical Approach

    Yusuf Akan (Atatürk University, TR)

    Asli Cansin Doker (Erzincan University, TR)

 

    Would Turkish Industry be Better off With A Different Energy Policy?

    Çağlar Karaduman (Anadolu University, TR)

 

    A Real Options Valuation Analysis for Enhanced Oil Recovery

    Carlos Alexandre C. Abreu  (Federal University of Rio Grande do Norte State, BR)

    Lielson A. Dos Santos (Federal University of Rio Grande do Norte State, BR)

    Juli Sergine T. Teixeira (Federal University of Rio Grande do Norte State, BR)

 

    Supporting Renewable Energy: Incentive Mechanisms

    Filiz Köroğlu Aydınlı (Middle East Technical University, TR)

    Elif Akbostancı (Middle East Technical University, TR)

    Gül İpek Tunç (Middle East Technical University, TR)

 

    Convenor: Hasan Dudu (European Comission Joint Research Center IPTS, ES)

 

 

 

    F2D - Financial Markets and Crisis

 

September 5, 2014                                             11:00-12:40                                                     Dvorak Room

 

 

 

    New Approach Policies For Exiting From Crisis; Mer-Keynesism

    Ayhan Orhan (University of Kocaeli, TR)

    Maria Guma (University of Kocaeli, TR)

 

    Innovatin and Economic Crisis: A Theroretical Analysis of Marx’s Falling Rate of Profit

    Cihan Serhat Kart (Ankara University, TR)

    Nefise Tuğba Kart (Ankara University, TR)

 

 

 

    Optimization of Indemnity And Basis Risk Bounds In Index-Based Insurance Under Drought Risk

    Kasırga Yildirak (Hacettepe University, TR)

    Ozan Evkaya (Atılım University, TR)

    Sevtap Kestel (Institute of Applied Mathematics, METU, TR)

    W.Weber (Institute of Applied Mathematics, METU, TR)

 

    Does Financial Development In Stock Markets and Banks Reduce Inequality and Poverty?

    Evidence From Emerging Countries

    Ünal Seven (IMT Institute for Advanced Studies, IT)

    Yener Coşkun (Capital Markets Board of Turkey, TR)

 

    The Effects of Ownership Structure on Financial Performance of Firms: Evidence from Turkey

    Ali Özer (Erzincan University, TR)

    İstemi Çömlekçi (Düzce University, TR)

 

    Convenor: Yury Karaleu (International University “MITSO”, BY)

 

 

 

    F2E - Politik İktisat / Political Economics

 

September 5, 2014                                             11:00-12:30                                                 Embassy Room

 

 

    Para Arzının Post Keynesyen Yorumu: Gelişmiş Ülkeler Örneği/

    Post Keynesian Endogeneity of Money Supply: Evidence of Development Countries

    Filiz Erataş (Celal Bayar University, TR)

    Serkan Çınar (Celal Bayar University, TR)

    Hayriye Başçı Nur (Celal Bayar University, TR)

 

 

 

    Global Politik Ekonomi Bağlamında Güç İlişkileri ve Stratejiler /

    Power Relations And Strategies In the Context of Global Political Economy

    Ayşe Elif Ay (Dokuz Eylül University, TR)

    Timuçin Yalçınkaya  (Dokuz Eylül University, TR)

    Hakan Kahyaoğlu (Dokuz Eylül University, TR)

 

 

 

    Türkiye’de Konut Sorunu ve TOKİ/

    Housing Problem In Turkey and TOKİ (Housing Development Administration of Turkey)

    Makbule Şiriner Önver (Kocaeli University, TR)

    Ayşegül Kanbak (Kocaeli University, TR)

    Nihal Şirin Pınarcıoğlu (Kocaeli University, TR)

 

    Sermaye Birikim Süreci Çerçevesinde 1. ve 2. Türkiye Iktisat Kongreleri/

    1. and 2. Turkey Economy Congress within The Framework of The Process of Capital Accumulation

    Ali Yasin Kalabak (Yüzüncü Yıl University, TR)

    Menşure Kolçak (Atatürk University, TR)

 

    Convenor: Mevlüdiye Şimşek (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

 

 

    F2H - Kamu Ekonomisi / Public Finance

 

September 5, 2014                                               11:00-12:30                                                     Halali Room

 

 

    Türkiye’de Mali Sürdürülebilirlik Analizi: 1975-2012 /

    An Analysis of Fiscal Sustainability in Turkey: 1975-2012

    Seyhan Taş (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

    M. Akif Kara (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

    Sena Türkmen (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

    Gizem İğde (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, TR)

 

    Türkiye’de Devlet İç Borçlarının Yönetimi: 2000 Öncesi ve Sonrasinin Karşılaştırılması /

    Management of Domestic Debts In Turkey:  A Comparison Between Pre and Post 2000

    Menşure Kolçak (Atatürk University, TR)

 

    Avrupa Birliği Çevre Ülkeleri Özelinde Kemer Sıkma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış /

    A Critical Review Of Austerity Policies In The Peripheral European Countries

    Nermin Bilek (Akdeniz University, TR)

    Rıfat Burşuk (Akdeniz University, TR)

 

    Ortak Malı Olarak Su /Water as Commons

    Sedef Oluklulu (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Emine Uzunali (Akdeniz University, TR)

 

    F3B – Asset Prices and Stock Markets

 

September 5, 2014                                             14:00-15:30                                                      Bridge Room

 

 

    “What Determines Post-Ipo Market Performance: Evidence from Turkish Ipos”

    Fatih Macit (Süleyman Şah University, TR)

    Selver Seda Ada (Süleyman Şah University, TR)

    Esra Şimşek (Süleyman Şah University, TR)

 

    Stock Markets, Banks, and Economic Growth: Does The Relationship Differ Across Income Levels?

    Ünal Seven (IMT Institute for Advanced Studies)

    Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, TR)

 

    Financial Stability and Macroprudential Policy: Analysis of CBRT’s Macroprudential Approaches (2007-2013)

    İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR)

 

    House Price Volatility Trends in Turkey

    Yener Coşkun (Capital Markets Board of Turkey, TR)

    H. Murat Ertuğrul (Undersecretariat of Turkish Treasury, TR)

 

    Convenor: George Mukwapuna (Botho University, BW)

 

 

    F3C – İstihdam / Employment

 

September 5, 2014                                             14:00-15:30                                                   Cocktail Room

 

 

    Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik Arası İlişkiye OECD Ülkeleri Çerçevesinde Bir Bakış: Panel Veri Analizi/

    An Overview to the Relationship Between Foreign Direct Investment and Unemployment Under OECD Countries: Panel Data Analysis

    Sevgi Sezer (Uludağ University, TR)

 

    Kadın İşgücü Açısından Türkiye’nin AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması/

    The Comparison of Woman Labor Force Indicators Between Turkey and Europian Union Member Countries

    Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

 

    Yaşam Boyu Öğrenmenin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü/

    The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Development

    Murat Aydın (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

    Özgür Topkaya (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

 

 

 

    İşsizlik Sorununa Karşı Post Keynesyen Öneri: Nihai Işveren Olarak Devlet/

    A Post Keynesian Proposal Against The Unemployment Problem: Government As Employer of Last Resort

    Ethem Esen (Anadolu University, TR)

    S. Fatih Kostakoğlu (Anadolu University, TR)

 

    Convenor: Derya Demirdizen Çevik (Kocaeli University, TR)

 

 

 

 

    F3D - Education and Human Capital

 

September 5, 2014                                              14:00-15:30                                                    Dvorak Room

 

 

    Identification of Congestion With DEA Approach.

    Feyyaz Cengiz Dikmen (Kocaeli University, TR)

 

    The Effect of Student Effort on Output and Welfare and Educational Standards

    Şevket Alper Koç (Kocaeli University, TR)

    Hakkı Cenk Erkin (Kocaeli University, TR)

 

    Development of The Human Capital

    Tamari Beridze (Georgian Technical University, GE)

 

    The Gini Index, Pietra Ratio and Mean Division Shares

    MingLiang Frank Shao (Henan University, CN)

 

    Convenor: Macello La Rosa (IRES, IT)

 

 

 

    F3E – Verimlilik / Productivity

 

September 5, 2014                                              14:00-15:30                                                Embassy Room

 

 

    Işgücü Verimliliği ve Istihdam: AB’ye Yeni Katılan Ülke Deneyimi /

    Employment and Labor Productivity: The Experiences of New EU Countries

    Salih Barışık (Gaziosmanpaşa University, TR)

    Serdar Budak (Gaziosmanpaşa University, TR)

    Türker Şimşek (Gaziosmanpaşa University, TR)

 

    İmalat Sanayi Sektörlerinde Ücret Farklılığı ve Verimlilik İlişkisi/

    The Relationship Between Wage Differentials and Productivity In Manufacturing Industries

    Uğur Aytun (Anadolu University, TR)

    Oytun Meçik (Uşak University, TR)

 

    Asgari Ücret Düzeyi-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Bazi OECD Ülkeleri Analizi/

    Minimum Wage Level-Labor Productivity Relationship: Analysis Of Some OECD Countries

    Salih Barışık (Gaziosmanpaşa University, TR)

    Engin Aras (Gaziosmanpaşa University, TR)

 

    Türkiye’de Eğitim ve Toplam Faktör Verimliliği: Bir Uygulama /

    Education and Total Factor Productivity in Turkey: An Application

    Bülent Diclehan Çadırcı (Erzincan University, TR)

    Mevlüdiye Şimşek (Bilecik Şeyh Edebali Univrsity, TR)

 

    Convenor:  Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

 

 

 

    F4B - Makro Ekonomi / Macro Economy

 

September 5, 2014                                             16:00-17:30                                                      Bridge Room

 

 

    İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: (1999-2013) Türkiye Örneği

    Export-Led Growth Hypothesis: (1999-2013) Turkey Case

    Yağmur Sağlam (Dokuz Eylül University, TR)

    Hüseyin Avni Egeli (Dokuz Eylül University, TR)

 

    Diş Borçlanmanın Etkileri Türkiye Örneği/The Effect of External Debt: Turkish Example

    Tuba Direkci (Gaziantep University, TR)

 

    Türkiye’de Yurtiçi Özel Tasarrufların Makroekonomik Belirleyicileri/

    Macroeconomic Determinants of Domestic Private Savings in Turkey

    Erkan Özata (Anadolu University, TR)

 

    Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi /

    The Nexus Between Central Bank Independancy And Inflation: A Time Series Analysis Of The Turkish Economy

    Ahmet Beşkaya  (Bülent Ecevit University, TR)

    Erdem Güdenoğlu (Bülent Ecevit University, TR)

 

    Convenor: Ozan Eruygur (Gazi University, TR)

 

 

 

    F4C – R&D and Innovation

 

September 5, 2014                                             16:00-17:30                                                   Cocktail Room

 

 

 

Characteristics of Innovators in Presence of Measurement Errors: Evidence from Turkish Industry

 

    Rukiye Dağalp (Ankara University, TR)

    Aliye Atay Kayış (Süleyman Demirel University, TR)

 

    Open Innovation Towards A Smart, Inclusive and Sustainable Growth

    António Bob Santos (University Institute of Lisbon, PT)

 

    The Relationship Between Research and Development Expenditure and Foreign Direct Investment:

    A Case Study of Transition Countries

    Murat Nişancı (Erzincan University, TR)

    Burhan Kabadayı (Erzincan University, TR)

    Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, TR)

    Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, TR)

    Emine Demet Ekinci  (Atatürk University, TR)

 

    Corporate R&D and Productivity Relationship: Evidence from Turkish Listed Firms

    Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylul University, TR)

 

    Convenor: Aliye Atay Kayış (Süleyman Demirel University, TR)

 

 

 

    F4D – Labor Markets

 

September 5, 2014                                              16:00-17:15                                                    Dvorak Room

 

 

 

    Women In The Turkish Labour Unions: A Field Study With A Gender Lens

    Derya Demirdizen Çevik (Kocaeli University, TR)

 

    Labor Market Policies In Struggling Unemployment In Turkey: The Role of Government

    Emin Efecan Aktaş (Hacettepe University, TR)

    Gökhan Çobanoğulları (Erciyes University, TR)

 

 

 

    The Uncounted Who Wish to Work – Distinct To The Unemployed or Similar?

    Seçil A. Kaya Bahçe (Ankara University, TR)

    Emel Memiş (Ankara University, TR)

 

 

 

    Convenor: Liang Shao Shao (Henan University, CN)

 

 

    F4E – Sağlık / Health

 

September 5, 2014                                              16:00-17:40                                            Embassy Room

 

 

    Tıbbi Atık Harcamalarında Etkinliğin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Hastaneleri Uygulaması/Evaluation Of Efficiency In Medical Waste Expenses By Using Data Envelopment Analysis: The Case Of Hospitals In Eskişehir

    İnci Tavzar   (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Burhanettin Işıklı (Eskişehir Osmangazi University, TR)

 

 

 

    Veri Zarflama Analizi ve Gri İlişki Analizinin Birlikte Kullanımıyla Cerrahi Servislerin Etkinliklerinin Analizi/

    Efficiency Analysis Surgical Services By Combined With DEA And GRA

    Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Tunç Köse (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Nurullah Uçkun (Eskişehir Osmangazi University, TR)

 

    Türkiye’de Kamu Özel Işbirliğinin Sağlık Alanında Uygulamasının Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Etkisi/

    The Effects On The Central Government Budget Of The Public-Private Partnerships Projects In The Health Sector Application In Turkey

    Emine Kızıltaş Uzunali (Akdeniz University, TR)

 

    Türkiye’de Sağlık Reformu ve Yoksulluk/Health Reform And Poverty In Turkey

    Serdal Bahçe (Ankara University, TR)

    Altuğ Murat Köktaş (Ankara University, TR)

    Işıl Şirin Selçuk (Ankara University, TR)

    Cem Akın (Ankara University, TR)

 

    Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sanayi Sektörü İthalatına Etkisi/

 

The Effects Of Customs Union And Free Trade Agreements On Turkey’S Pharmaceutical Sector Imports

 

    Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

    Esin Kılıç (Eskişehir Osmangazi University, TR)

 

 

 

    Convenor: Hasan Dudu (European Comission Joint Research Center IPTS, ES)