International Conference on Economics

September 3-5, 2014, Prague, Czech Republic

Abreu, Santos, Teixeira,

A Real Options Valuation Analysis For Enhanced Oil Recovery

Aklan, Akay, Cinar,

The Interest Rate and Prices in Turkey: A Study of The Gibson Paradox / Türkiye’de Faiz Haddi ve Enflasyon İlişkisi: Gibson Paradoksu’na Yönelik Bir Değerlendirme

Adiguzel, Erdogan, Batur, Ozkan ,

In the Health Sector Relationship Between Organizational Climate and Job Satisfaction  / Sağlık Sektöründe Örgüt İklimi ve İş Tatmini Arasındaki İlişki

Afsar, Er, Afsar, Islatince, Tosunoglu,

Factors Affecting Consumer Selection of Major Shopping Centers in  Eskisehir, Turkey  /  Büyük Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilmesinde Rol Oynayan Faktörler (Eskişehir Ili Örneği)

Akan, Doker,

Analysis On Energy Import Strategies In Turkey: Game Theoretical Approac

Akay, Aklan, Cinar,

Financial Deepening and Economic Growth: The Case of Turkey / Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Akbostanci, Tunc, Asik,

Decomposition of Fuel Based CO2 Emissions for Turkey

Akbulut, Bagdadioglu,

Does Income Level Matter in Growth Effect of Public Expenditure? A Comparative  Analysis for Developing Countries over the Period of 1990-2011

Aktas,

An Investigation on The Relationship Between Economic Growth  and Happiness in Turkey / Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Mutluluk İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Aktas, Cobanogullari,

Labor Market Policies in Struggling Unemployment in Turkey : The Role of Government

Altas, Gencler, Giray,

Investigating Illegal Immigration Case Via Multivariate Analysis Techniques / Yasadışı Göç Olgusunun Çok Değişkenli Analiz Teknikleri ile İncelenmesi

Arpa,

Turkey’s Goal Of Becoming An Energy Corridor Between   East-West And ‘Tanap’ / Türkiye’nin Doğu - Batı Enerji Koridoru Olma Hedefi ve Bu Hedef Doğrultusunda ‘Tanap’ (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hatti ) Projesi

Arslan,

Economic Benefits of Free and Open Source Software: An   Evaluation for Health Sector

Aruga, Li ,

Testing Market Integration for Japanese Retail Fish Markets

Ay, Yalcinkaya, Kahyaoglu,

Power Relations and Strategies in the Context of Global  Political Economy  /  Global Politik Ekonomi Bağlamında Gü. İlişkileri ve Stratejiler

Aydin, Topkaya,

The Role Of Lifelong Learning Over Sustainable Development  /  Yaşam Boyu Öğrenmenin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü

Aytun, Mecik,

The Relationship between Wage Differentials and Productivity in  Manufacturing Industries  /  İmalat Sanayi Sektörlerinde Ücret Farklılığı ve Verimlilik

Azgun,

Short-­‐Run And Long-­‐Run Elasticities Of Cruce Oil Demand İn Turkey: An Ardl Bounds Approach / Türkiye ‘de Ham Petrol Talebinin Kısa ve Uzun Dönem Esneklikleri: Sınır Testi Yaklaşımı

Bahce, Koktas, Selcuk, Akin,

Health Reform And Poverty In Turkey  /  Türkiye’de Sağlık Reformu ve Yoksulluk

Bahce, Memis,

The Uncounted Who Wish to Work – Distinct to the Unemployed or Similar?

Baraz, Sakar,

Evolution of Enterpreneurship in Anatolia: Research on Eskisehir / Anadolu’da Girişimciliğin Evrimi: Eskişehir Araştırması

Barisik, Aras,

The Relationship Between Minimum Wage And Labor Productivity: An Analysis On Oecd Countries  /  Asgari Ücret Düzeyi-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Bazi OECD Ülkeleri Analizi

Barisik, Budak,Simsek,

Employment and Labor Productivity: The Experiences of New EU Countries  /  Işgücü Verimliliği ve Istihdam: AB’ye Yeni Katılan Ülke Deneyimi

Bas, Merter,

Brand Gender & An Emprical Study On Brand Gender / Marka Cinsiyeti ve Bir Uygulama

Baybora,

Organization and Significance of Occupational Health and Safety in Small and Medium Sized Enterprises in Turkey  / Türkiye’de Küçük Ve Orta Ölçekli İşyerlerinde İş Sağliği Ve Güvenliği Örgütlenmesi Ve Önemi

Baycan,

Nonlinear Analysis of Business Cycles and Stock Market Dynamics for Emerging Market Economies

Beridze,

Development of the human capital

Beskaya, Gudenoglu,

The Nexus Between Central Bank Independancy And Inflation:   A Time Series Analysis Of The Turkish Economy  /  Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi

Bilek, Bursuk,

A Critical Review of Austerity Policies in the Peripheral European Countries  /  Avrupa Birliği Çevre Ülkeleri Özelinde Kemer Sıkma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış

Bilici,

The Role of Table and Tourism in Regional Economic Development: The Case of Ayder Tableland / Yayla Turizminin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Ayder Yaylası Örneği

Bingol, Tutar, Altinoz, Cakiroglu,

Effects Of Animal Instincts On Consumer Behaviour: A Study From The Perspective Of Personality Traits

Bozdag, Akyuz,

The Relationship Between Foreign Trade, Productivity And Economic Growth: Case Study Of Turkey’s Manufacturing Industry

Buzdagli, Ozdemir, Aydemir, Emsem, Dastan ,

Budget Deficit And Its Monetization Dimension On Transition Economies / Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açığı ve Parasallaşma Boyutu

Cadirci, Simsek,

Education And Total Factor Productıvıty In Turkey: An Application  /  Türkiye’de Eğitim ve Toplam Faktör Verimliliği: Bir Uygulama

Candan,

Gold Mini And Changes In Rural Economy: Bergama Case In Turkey / Altın Madenciliği ve Kırsal Ekonomideki Dağişimler: Bergama Örneği

Cevik,

Women in the Turkish Labour Unions: A Field Study with a Gender Lens

Ciftci, Ulucan,

The Role of the University Department in Wage Inequality among the University Graduates in Turkey

Cinar,

Resource Drag in Endogenous Growth Model: Evidence from Developing Countries / İçsel Büyüme Modelinde Kaynak Kısıtı Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Colak,

A Review Of The Entrepreneurship Literature In Turkey Between 2004  And 2014 / Türkçe yazında girişimcilik: 2004-2014 yılları arası literature taraması

Coskun, Ertugrul,

House Price Volatility Trends in Turkey

Dagalp, Kayis,

Characteristics Of Innovators In Presence Of Measurement Errors: Evidence From Turkish Industry

Demir,

 Disentangling Size and Efficiency Effects of Finance: New Evidence from Transition Countries

Denktas,

Is it Possible to Increase the Ratio of Production and Exportation of High-tech Products in Turkey? Defining and Analysing the Problem by Instutional Approach

 

Direkci,

The Effect Of External Debt: Turkish Example  /  Diş Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği

Dogan, Doker,

Will Syrian Case End With Conflict? A Game Theoretical Approach

Dokuzoglu, Bagdadioglu,

Fiscal Rules in Turkey and Czech Republic

Dudu, Vinyes,  Ferrari,

Effects of a Green Revolution in Africa: A CGE Analysis

Dulger, Gencer, Burgac,

Developments in the Intensity of Steel Use in Turkey since 1955

Dulger, Gencer,

Determinants of International Outsourcing Intensity for Manufacturing Industry: Evidence from a Panel Data Analysis

Dursun, Ogunleye,

Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: The Case of West African Countries

Duygulu, Ciraklar, Ozeren,

The Moderating Role Of Top Management Support On The Relation Between İntrapreneurship And Organizational İdentification / İç Girişimcilik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Üst Yönetim Desteğinin Düzenleyici Rolü

Duzgun,

Comparative Analysis Of Turkey's First1000 Big Exporters Using The Various Indicators / Türkiye’nin İlk 1000 Büyük İhracatçısının Çeşitli Göstergelere Göre Karşılaştırmalı Analizi

 

Eksili, Unal, Batur,

A Study on Performance Evaluation  Arising From Different Generation Executives  / İş Yaşaminda X Kuşaği Yöneticilerin Algilama Farkliliklarindan Kaynaklanan Performans Değerlemeleri Üzerine Bir Araştirma

Er, Temizel, Ozdemir, Sonmez,

Explorıng The Effect Of Undergraduate Programs To Fınancıal Lıteracy Level: The Case Of Turkey  /  Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği

Eratas, Nur, Cinar,

Post Keynesian Endogeneity Of Money Supply: Evidence Of  Development Countries  /  Para Arzının Post Keynesyen Yorumu: Gelişmiş Ülkeler Örneği

 

Eratas,

Panel Causality Analysis Of Relationship Between Current Account Deficit And Economic Growth: Example Of The G7 Countries

Erden,

Low-Carbon Economy And Carbon Footprint Of Turkey / Düşük Karbon Ekonomisi ve Türkiye’nin Karbon Ayak İzi

Eruygur,

Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach

Eruygur, Tongur,

Disaggregated Armington Elasticities for Agricultural Sectors of EU And Turkey

Esen, Kostakoglu,

A Post Keynesian Proposal Against The Unemployment Problem: Government as Employer of Last Resort  /  İşsizlik Sorununa Karşı Post Keynesyen Öneri: Nihai Işveren Olarak Devlet

Yildirak, Evkaya, Kestel, Weber

Optimization of Indemnity and Basis Risk Bounds in Index-based Insurance under Drought Risk

Girginer, Kose, Uckun,

Efficiency Analysis surgical services by combined with DEA and GRA  /  Veri Zarflama Analizi ve Gri İlişki Analizinin Birlikte Kullanımıyla Cerrahi Servislerin Etkinliklerinin Analizi

Gokmen, Dagalp,

Simex Method For Economic Data In The Presence Of Measurement Error And An Application For Gross Domestic Product

Goktepe,

Infringements Of Competition In The Air Transportation Sector / Hava Taşımacılığı Sekt.ründe Rekabet İhlalleri

Gonullu,

Effects of Cross-Border Mergers and Acquisitions on Firm Values

Hui, Saeedi, Shuni Sundaresan,

From Lemon Markets to Managed Markets: The Evolution of eBay's Reputation System

 

Hui,

Promoting Trade in the Digital Era: A Study of eBay’s Global Shipping Program

Ince, Onemli

 The Relatıonshıp Between Happıness And Poverty In Turkey: A Spatıal Econometrıc Approach / Türkiye’de Yoksulluk ve Mutluluk İlişkisi Üzerine Mekânsal Bir Analiz

Iscan,

The Relationship Between Commodity Prices And Stock Prices: Evidence From Turkey

 

Islatince,

Potential Differences Between Men and Women Investors in Stock Exchange Markets of Turkey  /  Türkiye’deki Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Yapan Erkek ve Kadın Yatırımcılara Göre Olası Farklılıkları

Kabadayi, Yurttancikmaz, Nisanci, Emsen, Ekinci,

The Relationship Between Research and Development Expenditure and Foreign Direct Investment: A Case Study of Transition Countries

 

Kalabak, Kolcak,

 1. and 2. Turkey Economy Congress within The Framework of The Process of Capital Accumulation /Sermaye Birikim Süreci Çerçevesinde 1. Ve 2. Türkiye İktisat Kongreleri

 

Kaptyukhin,

 Changing Functions Of Mass Communications And Advertising In Connection With The Development Of New Opportunities Of The

Internet

 

Karaduman,

Would Turkish Industry Be Better Off With A Different Energy

Policy?

 

Karagoz, Demirgil, Bozdag,

 The Linkage Between Economic Growth, Energy Consumption, And Financial Deveopment In Turkey

Karahan, Uslu,

Asymmetrıc Interest Rate Pass -Through To Deposıt And Lendıng Rates Of Banks: The Case Turkey / Mevduat ve Kredi Faiz Oranlarında Asimetrik Faiz Geçişkenliği: Türkiye Örneği

Karaleu,

 Five Steps For Belarus On The Way To Harmonization Of Bankruptcy And Debt Restructuring Regulation

 

Karbasi,

 The Role of Information and Communication Technology on

Agricultural Productivity

Kart, Kart,

 Innovation And Economic Crısıs: A Theroretıcal Analysıs Of Marx’s Fallıng Rate Of Profıt

Kaya, Ozturk,

 The Relationship Between Accounting Profits And Stock Prices: An Application On Bist Firms  /  Muhasebe Kârlari İle Hisse Senetleri Arasindaki İlişki: BIST Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

Kilicaslan, Ucdogruk, Karal, Onder,

Outflow Foreign Direct Investment from Turkey: A Descriptive Analysis

Kilinc, Karaoglu

Consumer Society And Consumer Loans; Turkey on An Assessment  /  Tüketim Toplumu Ve Bireysel Krediler; Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Kobayashi,

Equilibria in a Dynamic Model of Differentiated Duopoly with Demand Enhancing Investment

Koc, Erkin,

The Effect Of Student Effort On Output And Welfare And Educational Standards

Kok, Ay,

Strategy Development for Financial and Real Sectors Matching: The Case of Turkey  / Finansal ve Reel Sektörlerin Eşleştirilmesine Dayalı Strateji Geliştirme: Türkiye Örneği

Kolcak,

Management Of Domestic Debts In Turkey: A Comparison Between Pre And Post 2000  /  Türkiye’de Devlet İç Borçlarının Yönetimi: 2000 Öncesi ve Sonrasinin Karşılaştırılması

Korkmaz,

The Relationship Between Borrowing Rate And Profitability: An Econometric Analysis Of Microdata

Aydınlı, Akbostancı, Tunc,

Supporting Renewable Energy: Incentive Mechanisms

Koyuncu,

The Contribution Of Tourism Sector To Turkey's Macro Economic Performance: An Econometric Analysis / Turizm Sektörünün Türkiye’nin Makroekonomik Performansına Katkısı: Ekonometrik Bir Çözümleme

Krasyuk, Mouzykant,

Russia As A Brand In The Process Of Social-°©‐Economic Development

Kumcu,

An Economic Comment About Corporate Governance Variables, Capital and Non Governmental  /  Kurumsal Yönetişimde Kapital ve Sivil Toplum Değişkenlerinin Ekonomik Yorumu

Macit, Ada, Simsek,

What Determines Post-IPO Market Performance: Evidence From Turkish IPOs

 

Meric, Atsan, Erturk,

In Terms of E-Commerce, The Taxation of Social Platforms / E-Ticaret Açisindan Sosyal Platformların Vergisel Boyutu

Mert, Bozdag,

A Structural Var Analysis Of Renewable Energy Consumption, Real Gdp And Co2 Emissions: Evidence From Turkey

Morady,

Geopolitics and Competing Powers: Dynamics of the US Foreign Policy under Obama in the Middle East

Mukwapuna, Khumano,

Role Of Financial Institutions In Economic Development Through Adding Value In Botswana

Odabasioglu, Aydin

The Effectiveness of Monetary Transmission Channels: The Case of Central and Eastern European Transition Economies / Parasal Aktarım Kanallarının Etkinliği: Merkezi ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri İçin Bir Uygulama

Oluklulu,

Water as Commons / Ortak Mal Olarak Su

Orhan, Guma,

New Approach Policies for Exiting from Crisis; Mer-Keynesism

Ornek, Ugur,

The Effect of 2008 Global Crisis On The Monetary Policy of Advanced and Emerging Countries / 2008 Küresel Krizinin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerin Para Politikalarına Yansımaları

Ozata,

Macroeconomic Determinants of Domestic Private Savings in Turkey  /  Türkiye’de Yurtiçi Özel Tasarrufların Makroekonomik Belirleyicileri

Ozcelebi, Yildirim,

Will Income Inequality Differences Among The Euro Area And Former Socialist European Countries Widen? A Panel Data Analysis

 

Ozel,

Financial Competency Assessment and Z Score Analysis of SMEs / Kobilerde Finansal Yetkinliğin Değerlendirilmesi ve Z Skor Analizi

Ozer, Comlekci,

The Effects of Ownership Structure on Financial Performance of Firms: Evidence from Turkey

Ozgun,

An Overlapping Generations Analysis Of Flat Tax Reform In Turkey

Ozluer,

Analyzıng The Effects Of The R&D Expendıtures On The Inter-Industrial Relationships / AR-Ge Harcamalarının Sektörler Arası İlişkiler Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ozturk,

Overlapping Generations Model of Tax Reform With Informality in Turkey

Papava,

On the Consumer Model of Economic Development of Poor Countries (The Cases of Georgia and Russia)

Park, Choi,

Efficiency Wage and Labor-Market Business Cycles: A New Keynesian Analysis

Pazarlioglu, Davasligil,

Analysis of Volatility Interaction Between BIST City Indices, Crude Oil and Exchange Rate  /  BİST Şehir Endeksleri , Ham Petrol ve Döviz Kuru Arasındaki Volatile Etkisinin Analizi

Růžičková, Pelikánová,

A comparative study of the legal liability of executives in LLC in the Czech Republic and some of other EU member states

Saglam, Egeli,

Export-Led Growth Hypothesis: (1999-2013) Turkey Case  /  İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: (1999-2013) Türkiye Örneği

Sahinoglu, Ekinci, Emsen,Bakirci,

Jevons’ Paradox And Its Validity: An Application On Oecd Countries /  Jevons Paradoksu ve Geçerliliği: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Sahito,

Title: Market Integration of Wheat in Pakistan

Sakarya,

Startups And Startup Ecosystem In Turkey

Santos,

Open Innovation Towards A Smart, Inclusive And Sustainable Growth

Senturk,

Purchasing Behaviour of University Students: A Case of Food Store Preferences / Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışları: Gıda Satın Alım Yeri Tercihi

Sert,

Sombart in the Turkish Mirror: A Case of Sabri F. Ülgener

Seven, Coskun,

Does Financial Development in Stock Markets and Banks Reduce Inequality and Poverty? Evidence from Emerging Countries

Seven, Yetkiner,

Stock Markets, Banks, and Economic Growth: Does the Relationship Differ Across Income Levels?

Sezer,

An Overvıew To The Relatıonshıp Between Foreıgn Dırect   Investment And Unemployment Under Oecd Countrıes : Panel Data Analysıs  /  Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik Arası İlişkiye OECD Ülkeleri Çerçevesinde Bir Bakış: Panel Veri Analizi

Sezer,

The Impact Of Logistics Corridors To The Economy In The Transport Sector / Ulaşim Sekt.ründe Lojistik Koridorlarının Ekonomiye Etkisi

 

Shao,

The Gini Index, Pietra Ratio and Mean Division Shares

Siriner Onver, Kanbak,  Pinarcioglu

Housing Problem in Turkey and TOKİ (Housing Development Administration on Turkey)   /  Türkiye'de Konut Sorunu ve TOKİ

Sokmen, Sokmen,

The Effect Of Participative Leadership On Turnover Intentions

 

Sonmez, Er, Temizel, Ozdemir

Financial Literacy of University Students: The Case of Turkey from The Perspective of Oecd  /  Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığı: OECD Perspektifinden Türkiye Örneği

Tas, Kara, Turkmen, Igde,

An Analysis of Fiscal Sustainability in Turkey: 1975-2012  /  Türkiye’de Mali Sürdürülebilirlik Analizi: 1975-2012

Tavzar, Girginer, Işikli,

Evaluation Of Efficiency In Medical Waste Expenses By Using Data Envelopment Analysis: The Case Of Hospitals In Eskişehir  /  Tıbbi Atık Harcamalarında Etkinliğin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Hastaneleri Uygulaması

 

Tezcan,

University – Industry Collaboration: Activities in Turkey and the Czech Republic  / Üniversite-Sanayi İşbirliği: Türk ve Çek Cumhuriyeti’ndeki Faaliyetler

Tolon, Uc, Sapmaz, Emirmahmutoglu,

Perceptions of Customers About Product Placement Applications in Television Serials According To Their Demographic Characteristics / Demografik Özelliklerine Göre Müşterilerin Televizyon Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Algılar

Tosunoglu Ş.,

Role of Public Policies for Innovation Support: Public R&D Policies in Turkey /  İnovasyon Desteklerinde Kamu Politikalarının Rolü: Türkiye’de Kamu Ar-Ge Politikaları

Tosunoglu T.,

Ecologıcal Footprınt As An Indıcator Of Global Sustaınable Welfare / Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayak İzi

Tuna,

Understanding the Concept of Uneven and Combined Development and Turkey through the Concept

Tuncel,

Value Added Tax Rates in European Union Countries and Turkey / AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de KDV Oranları

Tutar, Altinoz, Cakiroglu,

Effects of Animal Instincts on Consumer Behaviour: A Study from The Perspective of Personality Traits  /  Hayvansal Güdülerin Tüketim Davranışları Üzerine Etkisi: Kişilik Özellikleri Açısından Bir Inceleme

Ucdogruk Gürel,

Corporate R&D and Productivity Relationship: Evidence From Turkish Listed Firms

Ulasan,

Experimental Economics / Deneysel İktisat

Ulucan, Batmaz,

The Effect Of Business Cycles On Entrepreneurship: The Case Of The Usa And Turkey

Uslu, Erkan,

Turkey And Some European Countries Comparison Of Physical Activity And Sport Of Expenditure /  Türkiye ile Bazı Avrupa Ülkelerinin Fiziksel Aktivite ve Spor Harcamalarının Karşılaştırılması

Uslu, Karahan,

Asymmetrıc Pass-Through To Impact Of Selected Macro Economıc Varıables: The Case Of Turkey / Asimetrik Geçişkenliğin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği

Uzunali,

The Effects On The Central Government Budget Of The Public-Private Partnerships Projects In The Health Sector Application In Turkey  /  Türkiye’de Kamu Özel Işbirliğinin Sağlık Alanında Uygulamasının Merkezi Yönetim Büt.esi Üzerine Etkisi

Yegen,

Comparison of Turkey and the Czech Republic Value Added Tax in Paticularly Which  is One of Consumption Tax / Tüketim Vergilerinden Katma Değer Vergisinin Türkiye ve Çek Cumhuriyeti Özelinde Karşılaştırılması

Yenilmez, Girginer,

The Comparison Of Woman Labor Force Indicators Between Turkey And Europian Union Member Countries  /  Kadın İşgücü Açısından Türkiye’nin AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması

Yenilmez, Kilic

The Effects Of Customs Union And Free Trade Agreements On Turkey’S Pharmaceutical Sector  / Gümrük Birliği Ve Serbest Ticaret Anşlaşmalarinin Türkiye İlaç Sektörü İthalatina Etkisi

Yildiz, Shaiymbetova,

 The Economics of Women’s Rights: Essence of Turkey